درباره ما

اعضاي هيئت مديره گروه بين المللي برج سازان BIM

اعضاي هيئت مديره گروه بين المللي برج سازان BIM
اعضاي هيئت مديره گروه بين المللي برج سازان BIM
اعضاي هيئت مديره گروه بين المللي برج سازان BIM

دکتر ابوذر شهپری

رئیس هیئت مدیره و رئیس سازمان فروش و سرمایه گذاری
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 
.1 دﮐﺘﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ
 
.2 دﮐﺘﺮاي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ   EFMD
 
.3 دﮐﺘﺮاي اﻓﺘﺨﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﯽ ﻣﻮﺗﻮ ژاﭘﻦ
 
 
ﺗﺨﺼﺺ
 
1. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ
 
2. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه
 
3. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ازASYS اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
 
4. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي از آﮐﺎدﻣﯽA1.CERT اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
 
5. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ازWTG اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ
 
6. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از MBV ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا
 
7. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از اﺟﻼس ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ در ﺳﺎل 1398
 
8. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﻤﺮك و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ
 
9. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺼﺒﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺗﻬﺮان
 
1.     ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ
 
11. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 
 
اﻓﺘﺨﺎرات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه
 
1. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺰو 21500-2012 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
 
2. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺰو 10006-2003 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮوژه
 
3. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺰو 9001-2015 در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 
4. درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺎﯾﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
 
5. درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ زرﯾﻦ اﺟﻼس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﺮاز ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ EFMD
 
6.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻃﻼ ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ
 
7. درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ از اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي در اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راﻫﺴﺎزي و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در ﭘﺮوژه ﻫﺎيدوﻟﺘﯽ
 
8. درﯾﺎﻓﺖ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ زرﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ از دﻓﺘﺮ راﯾﺰﻧﯿﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺎﯾﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ
 1. درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﻦ از اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ 
 2. .10 درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن زرﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 1396 وﯾﮋه اﺟﻼس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ EFMD
 3. .11 درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ از وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر
 4.  
 5. .12درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و راﻫﺴﺎزي و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ و اﯾﺪه ﭘﺮدازي در ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي
 6.  
 7. درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ
 8. درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 22 ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 9. .15 درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ زرﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﺗﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
 10.  
 11. .16 درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ زرﯾﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 12.  
 13. .17 درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺳﺘﺎره زرﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﺟﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ
 14.  
 15. ﺑﯿﺎن رزوﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﺮاز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎل 1396 از ﻃﺮف ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﺮاز ﺟﻬﺎﻧﯽ
 16. ﺑﯿﺎن رزوﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﻦ در ﺳﺎل 1395 از ﻃﺮف اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽEFMD ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
 17.  
 18. ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ:
 19.  
 20. ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ
 21. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺗﺮاﻧﺲ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 22. ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺷﻬﺮك ﺳﺎزي، وﯾﻼﺳﺎزي در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
 23. ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي و ﺟﺪول ﮐﺸﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﻣﺎزﻧﺪران
 24. ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺮازي در ﭘﺮوژه 8500 واﺣﺪي از در ﻣﻨﻄﻘﻪ 22 ﺗﻬﺮان
 25. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
 26. ﻋﻀﻮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻣﻬﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
 27. ﺳﻬﺎﻣﺪار و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺘﺮو ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ B.I.M
 28. ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، واﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر، ﭘﺮوژه ﺷﻬﺮ ﻃﻼ، ﭘﺮوژه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب، ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻨﺎدر در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر و ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺮاه

هلدینگ بین المللی