المان پست گرید

تأليفات جديد دكتر ابوذر شهپري رونمايي شد.

تأليفات جديد دكتر ابوذر شهپري رونمايي شد.

محصولات گلخانه ای | شیوه کاشت انواع محصولات گلخانه ای

محصولات گلخانه ای | شیوه کاشت انواع محصولات گلخانه ای

تاریخچه ساختمان‌های بلند در ایران

تاریخچه ساختمان‌های بلند در ایران

تأليفات جديد دكتر ابوذر شهپري رونمايي شد.

تأليفات جديد دكتر ابوذر شهپري رونمايي شد.

کتاب مروري بر مفاهيم اقتصاد بين الملل، و كتاب مدیریت مهندسی به قلم دكتر ابوذر شهپري و دكتر سعيد محمد چاپ رسید. شهپري بنيانگذار علم نوين BIM در ايران و نويسنده اولين كتاب؛ BIM و كاربرد آن در مهندسي ...
تأليفات جديد دكتر ابوذر شهپري رونمايي شد.

تأليفات جديد دكتر ابوذر شهپري رونمايي شد.

محصولات گلخانه ای | شیوه کاشت انواع محصولات گلخانه ای

محصولات گلخانه ای | شیوه کاشت انواع محصولات گلخانه ای

تاریخچه ساختمان‌های بلند در ایران

تاریخچه ساختمان‌های بلند در ایران

تأليفات جديد دكتر ابوذر شهپري رونمايي شد.

تأليفات جديد دكتر ابوذر شهپري رونمايي شد.

محصولات گلخانه ای | شیوه کاشت انواع محصولات گلخانه ای

محصولات گلخانه ای | شیوه کاشت انواع محصولات گلخانه ای

تأليفات جديد دكتر ابوذر شهپري رونمايي شد.

تأليفات جديد دكتر ابوذر شهپري رونمايي شد.

محصولات گلخانه ای | شیوه کاشت انواع محصولات گلخانه ای

محصولات گلخانه ای | شیوه کاشت انواع محصولات گلخانه ای

تاریخچه ساختمان‌های بلند در ایران

تاریخچه ساختمان‌های بلند در ایران

آیا برج بعدی باز هم بلندتر خواهد بود؟

آیا برج بعدی باز هم بلندتر خواهد بود؟